GSK je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS 20/11 s spremembami) je upravni odbor RRA Koroška dne 12.4.2016 sprejel Pravilnik o delovanju garancijske sheme za Koroško.

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Člani sheme so lahko pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so ustanovljene skladno z 2. členom pravilnika o delovanju GSK in imajo sedež dejavnosti na območju ene izmed 12 občin Koroške regije.

Pogoj za kandidiranje na razpisu GS za Koroško je plačana članarina – enkratno vplačilo.

Pridobitev kredita in 50 – 80% garancije na osnovi pozitivnega mnenja kreditnega odbora.

Dodelitev sredstev predstavlja dodelitev sredstev pomoči po pravilu de minimis.

Več podatkov v pravilniku o delovanju GSK najdete tukaj.

RRA Koroška letno objavi razpis oz. se lahko objavljen razpis podaljša (odvisno od potrditve priglasitve sheme državne pomoči pri MF ter sklepa upravnega odbora RRA Koroška).

Razpis je objavljen v rubriki: RAZPISI na spletni strani RRA.

Več info na: racunovodstvo@rra-koroska.si, oz. telefonu: 059 085 180.

RRA v okviru GSK izvaja finančne spodbude z izdajanjem garancij za ugodne kredite bank za:

 • gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/09 – UPB, s spr.in dop.) uvrščajo med mikro, male in srednje družbe,
 • zadruge (ki poslujejo po Zakonu o zadrugah),
 • zavode (ki poslujejo po Zakonu o zavodih),
 • fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
 • društva (ki poslujejo skladno z Zakonom o društvih),
 • LAS ustanovljene v obliki Lokalnih akcijskih skupin v smislu pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov, kot jih opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in
 • socialna podjetja, ki so registrirana po enem od zgoraj navedenih zakonov.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so ustanovljene v skladu z navedbami v prejšnjem odstavku (v nadaljevanju: upravičenci) morajo biti člani GSK.

 • Olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
 • Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov.
 • Povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji.
 • Zmanjševanje stopnje brezposelnosti.
 • Vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva.
Skoči do osrednje vsebine