Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027

V letu 2018 smo pričeli s pripravo Regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije za programsko obdobje 2021–2027 (v nadaljevanju: RRP).
 
Uradno je bil začetek potrjen na 9. redni seji Razvojnega sveta Koroške regije,  10. septembra 2018, ko so člani Razvojnega sveta soglasno potrdili »Program priprave RRP Koroške razvojne regije 2021–2027«  ter za opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog pri pripravi RRP pooblastili RRA Koroška – Regionalno razvojno agencijo za Koroško, d.o.o. (v nadaljevanju: RRA Koroška).
 
Priprava RRP je potekala na osnovi partnerskega sodelovanja med pripravljavci (RRA Koroška) ter predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih institucij v regiji. Delo je bilo organizirano v okviru ožjih projektnih skupin za pripravo RRP in odborov Regionalnega razvojnega sveta Koroške regije, po prioritetnih vsebinskih področjih (človeški viri, gospodarstvo in turizem, prostor in okolje ter infrastruktura, kakovost življenja, razvoj podeželja). Po področjih so bile sestavljene projektne skupine iz predstavnikov RRA Koroška in predstavnikov opredeljenih razvojnih institucij. Vsi akterji so bili povabljeni k aktivnemu sodelovanju in ustvarjanju programskega dokumenta na ravni regije. Delo akterjev v delovnih skupinah je predvideno v skladu z njihovimi nalogami v javnem interesu, saj dodatnih finančnih sredstev za pripravo programa RRP ni zagotovljenih.
 
Priprava RRP predstavlja programiranje celotne razvojne politike Koroške razvojne regije in terja usklajenost posameznih aktivnosti z aktivnostmi priprave nacionalnih dokumentov. Cilj je doseči vključitev regionalnih investicijskih pobud Koroške razvojne regije na projektni ravni v nacionalno medsektorsko načrtovanje.
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Uredba o regionalnih razvojnih programih določata, da je RRP sestavljen iz strateškega in programskega dela. Z načrtovano spremembo Uredbe o regionalnih razvojnih programih naj bi se strateški del pripravil in sprejel kot poseben, fazni dokument pod imenom “strategija razvoja regije”. Regionalni razvojni program (RRP) kot končni dokument pa naj bi vključeval strategijo razvoja regije kot strateški del RRP in programski del RRP.
 
Strategija razvoja regije predstavlja skupno izhodišče (participativni proces sodelovanja vseh vključenih deležnikov – ministrstva, regionalne razvojne agencije, občine) za razvojno in prostorsko načrtovanje na regionalni ravni in s tem daje podlago za bolj racionalno razvojno načrtovanje, ob hkratnem razmišljanju o umeščanju posegov v prostor.
 
Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije za programsko obdobje 2021–2027 naj bi bil sprejet do junija 2020, ob predpostavki, da bo pravočasno sprejeta sprememba Uredbe o RRP, pripravljena strokovna gradiva pristojnih ministrstev in upoštevanje rokov s strani ministrstev.