Objavljamo aktualne informacije za pomoč podjetnikom pri poslovanju v času epidemije Koronavirusa COVID-19.
Vsa dodatna vprašanja nam lahko pošljete na info@rra-koroska.si. Odgovori na vaša vprašanja vam bodo posredovani preko e-pošte, hkrati pa bodo povzetki objavljeni v rubriki Vprašanja in odgovori.
Vse aktualne informacije pa lahko najdete tudi na Enotni informacijski točki ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 – https://www.spiritslovenia.si/koronavirus
PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19 najdete na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil gradiva na temo novega koronavirusa. Dokumenti so v obliki PDF , najdete jih na povezavi:
Gradiva so namenjena tako:
 • splošni javnosti
 • strokovni javnosti

Omejitve prodaje blaga in storitev

Omejitve glede opravljanja dejavnosti najdete na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Datum sprejetja: 29.12.2020
Datum objave 30.12.2020
Datum začetka veljavnosti: 31.12.2020
Določbe 34. in 35. člena se uporabljajo od 1. decembra 2020.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Datum sprejetja 25.11.2020
Datum objave 27.11.2020
Datum začetka veljavnosti 28.11.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) - UL 152/2020 z dne 23.10.2020

(1) S tem zakonom se zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),
2. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
3. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
4. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).
(2) S tem zakonom se odstopa od določb naslednjih zakonov:
1. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20),
2. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) in Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
4. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20),
5. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
6. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
7. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
8. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane, infrastrukture in obrambe.
Veljavnost od: 24.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE (ZIUPKGP) (UL 36/2020 z dne 28.03.2020)
Vsebina: S tem zakonom se z namenom zagotovitve zadostne oskrbe prebivalstva s hrano v Republiki Sloveniji zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe.
Veljavnost od 29.03.2020 dalje.
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (UL 67/2020 z dne 13.05.2020)Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilom za njegovo izvajanje.

Več na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8100

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (UL 61/2020 z dne 30.04.2020)

Namen ukrepa je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu za omilitev posledic COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, zavarovanimi s poroštvom Republike Slovenije, ki z namenom varovanja finančne stabilnosti zagotovi ustrezno pokritje kreditnega tveganja bank.

Predmet ukrepa je interventni ukrep poroštva Republike Slovenije bankam ali hranilnicam, ki imajo sedež v RepublikiSloveniji, ali podružnicam bank države članice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka), za zadolževanje kreditojemalcev.

Več na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8197

NAVODILA DELODAJALCEM ZA VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV

ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA je pripravilo spletno stran z vsemi navodili in nasveti za delodajalce in zaposlene v času epidemije koronavirusa COID-19.

OSTALE INFORMACIJE

Aktualne informacije glede prehodov mej, spremljajte obvestila na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) najdete na:
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) - UL 152/2020 z dne 23.10.2020

(1) S tem zakonom se zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),
2. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
3. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
4. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).
(2) S tem zakonom se odstopa od določb naslednjih zakonov:
1. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20),
2. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) in Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
4. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20),
5. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
6. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
7. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
8. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane, infrastrukture in obrambe.
Veljavnost od: 24.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) - UL 80/2020 z dne 30.05.2020

 
Vsebina:
ZAČASNI UKREPI: Ukrepi iz tega dela zakona in iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, če ta zakon ne določa drugače.
UKREPI:

 1. Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa: S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih mest, zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov ureja možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas
 2. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki jim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen za navedene izjeme. Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30. junija 2020
 3. Bon za izboljšanje gospodarskega položaj na področju potrošnje turizma: S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
 4. Spodbujanje gospodarstva in ukrepi na področju infrastrukture: Finančna spodbuda, ki se dodeli v skladu s tem členom, je spodbuda v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona.
 5. Zagotavljanje likvidnosti podjetij preko javnih skladov
 6. Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj
 7. Ukrepi na področju infrastrukture
 8. Pomoč obratovalcem žičniških naprav
 9. Pomoč izvajalcem javnih prevozov
 10. Področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane
 11. Ukrepi s področja socialnega varstva
 12. Ukrepi s področja štipendiranja, študentske prehrane, visokega šolstva in športa
 13. Prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije
 14. Poslovanje sodišč
 15. Odnos republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
 16. Pregled neposrednih tujih naložb
 17. Plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti
 18. Oprostitev plačila vrtcev
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP-A) (UL 61/2020 z dne 30.04.2020)
 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
Zakon je bil 10. aprila 2020, objavljen v Uradnem listu in začne veljati 11. aprila 2020.
Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP na davčnem področju najdete na spletni strani FURS
 • Protikorona ukrepi - PKP8 (od 05. 02. 2021 dalje)
 • Protikorona ukrepi - PKP7 (od 31. 12. 2020 dalje)
 • Protikorona ukrepi - PKP6 (od 28. 11. 2020 dalje)
 • Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje)
 • Protikorona ukrepi (od 20. 3. 2020 dalje)
Delo na domu in zagotavljanje varnega in zdravega dela v izrednih razmerah (18. 3. 2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo)
Vsebina: Delo od doma je načeloma opredeljeno v členih od 68 do 72 ZDR-1, 169. člen ZDR-1 pa omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju, tudi od doma, zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi. Kraj dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, se lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine in to z izdajo odredbe o delu na domu.
Postopek priglasitve dela od doma na povezavi:
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (16.04.2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 
Vsebina: Dopolnjena verzija ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah (05. 3. 2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 
Vsebina: Pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin. Na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri tem, zlasti z vidika zagotavljanja ustreznega urejanja razmerja v odnosu z delavcem, je pojasnjeno na povezavi. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.
Obveščanje o nezmožnosti zagotavljanja dela delavcem (18.03.2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo) -
 
Vsebina: Na podlagi številnih vprašanj, naslovljenih na inšpektorat, delodajalce obveščajo, da začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, kot jo določa 138. člen ZDR-1, ni treba prijaviti Inšpektoratu za delo.
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-splosni-napotki-koronavirus/
Odreditev letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji (17.03.2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo)
 
Vsebina: delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjamo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih določa 163. člen ZDR-1.
Inšpektorat opozarja na previdnost pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (19.03.2020 - Inšpektorat Republike Slovenije za delo)
 
Vsebina: Inšpektorat za delo opozarja delavce, da naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve).
Ukrepi tudi za nosilce kmetijske dejavnosti (24.03.2020 -SPIRIT)

Vlada je danes pripravila tudi zakon z interventnimi ukrepi za blažitev posledic koronavirusa in urejanje razmerij na trgu kmetijskih in živilskih izdelkov.

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov najdete na povezavi:
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) 

Datum sprejetja: 29.12.2020

Datum objave 30.12.2020
Datum začetka veljavnosti: 31.12.2020
Določbe 34. in 35. člena se uporabljajo od 1. decembra 2020.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Datum sprejetja 25.11.2020
Datum objave 27.11.2020
Datum začetka veljavnosti 28.11.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) - UL 152/2020 z dne 23.10.2020

(1) S tem zakonom se zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),
2. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
3. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
4. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).
(2) S tem zakonom se odstopa od določb naslednjih zakonov:
1. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20),
2. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) in Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
4. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20),
5. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
6. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
7. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
8. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane, infrastrukture in obrambe.
Veljavnost od: 24.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) - UL 80/2020 z dne 30.05.2020

 
Vsebina:
ZAČASNI UKREPI: Ukrepi iz tega dela zakona in iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, če ta zakon ne določa drugače.
UKREPI:

 1. Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa: S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih mest, zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov ureja možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas
 2. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo: Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki jim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen za navedene izjeme. Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30. junija 2020
 3. Bon za izboljšanje gospodarskega položaj na področju potrošnje turizma: S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
 4. Spodbujanje gospodarstva in ukrepi na področju infrastrukture: Finančna spodbuda, ki se dodeli v skladu s tem členom, je spodbuda v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona.
 5. Zagotavljanje likvidnosti podjetij preko javnih skladov
 6. Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj
 7. Ukrepi na področju infrastrukture
 8. Pomoč obratovalcem žičniških naprav
 9. Pomoč izvajalcem javnih prevozov
 10. Področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane
 11. Ukrepi s področja socialnega varstva
 12. Ukrepi s področja štipendiranja, študentske prehrane, visokega šolstva in športa
 13. Prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije
 14. Poslovanje sodišč
 15. Odnos republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
 16. Pregled neposrednih tujih naložb
 17. Plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti
 18. Oprostitev plačila vrtcev
ZAKON O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB) - UL 80/2020 z dne 30.05.2020
 
Vsebina: S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) iz:
a) posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru Evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem  hranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih ter zmanjševanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih in pomožnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev ter samozaposlenih in
b) poroštvenih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo za zavarovanje obveznosti drugih držav članic iz posojilnih pogodb iz prejšnje točke.
 
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG) - UL 80/2020 z dne 30.05.2020
 
Vsebina: Ta zakon določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19), koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij. Ta zakon se uporablja za pomembne investicije, določene na podlagi tega zakona, do 31. 12. 2021.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020080.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) (UL 61/2020 z dne 30.04.2020)

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
Zakon je bil 10. aprila 2020, objavljen v Uradnem listu in začne veljati 11. aprila 2020.
UREDBA o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (UL RS šuz. 67/2020 z dne 13.05.2020)
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu:
ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne
in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilom za njegovo izvajanje.
UREDBA o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (UL RS 67/2020 z dne 13.05.2020)


Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje.

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU (ZIUJP)- UL 36/2020 z dne 28.02.2020
Vsebina: S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo
 • ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za davek) lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.
 • ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
Če ta zakon ne določa drugače, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku
SPREJET Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (SPIRIT - 20.03.2020)

 
Vsebina: V skladu s tem zakonom bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju RS.
 • Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter za društva, zavode in ustanove.
 • Zakon predvideva odlog za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši.
 • Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.
 • Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.
SID BANKA - Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu
Vsebina: Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.
Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19 (25.03.2020 - SID banka)
V okviru neposrednega financiranja podjetij je na SID banki že na voljo 50 milijonov evrov za kredite, ki so namenjeni predvsem velikim, ter tudi malim in srednjim podjetjem za obdobje naslednjih 6 mesecev in sicer za zagotavljanje likvidnosti ter ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja SARS-CoV-2.
Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis letos še dodatno prilagojen

Za  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa PRILAGODIJO MERILA za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. Ostali še bolj prilagojeni ukrepi za MSPje za premagovanje in blažitev vpliva in širitve koronavirusa, so v pripravi in se bodo objavljali postopoma na spletni strani SPSa in v Uradnem listu RS. Zato spremljajte novosti na tem področju in se prijavite v e-novice SPSa.
RAZPISI:

Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19 - https://www.spiritslovenia.si/razpis/353
COVID mikrokrediti - https://bit.ly/2I6cI00

Izjava za pridobitev temeljnega dohodka že na portalu EDAVKI (ZZUOOP - UL 152/2020 z dne 23.10.2020).

(NOVO) ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) - UL 152/2020 z dne 23.10.2020

(1) S tem zakonom se zaradi omilitve in odprave posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),
2. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
3. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
4. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).
(2) S tem zakonom se odstopa od določb naslednjih zakonov:
1. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20),
2. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) in Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
3. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
4. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20),
5. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
6. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
7. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20),
8. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane, infrastrukture in obrambe.
Veljavnost od: 24.10.2020
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
Zakon je bil 10. aprila 2020, objavljen v Uradnem listu in začne veljati 11. aprila 2020.

Objave na strani redno posodabljamo, kljub temu pa se lahko zgodi, da so določene informacije pomanjkljive. Zato vse uporabnike strani prosimo, da podatke dodatno preverijo v Uradnem listu, oziroma se pred sprejemanjem odločitev obrnejo še na pristojni organ. 
Za morebitne napake v vsebini ne odgovarjamo.
Vsa dodatna vprašanja nam lahko pošljete na info@rra-koroska.si in pomagali vam bodo najti odgovore na vaša vprašanja.

Odgovori na vaša vprašanja vam bodo posredovani preko e-pošte
Skoči do osrednje vsebine