Projekt Podjetno nad izzive (“PONI Koroška 2023”) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.
Projekt bo potekal med leti 2023 – 2028, vanj bo vključenih 106 udeležencev v Koroški regiji.
Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Udeleženci so namreč za čas projekta redno zaposleni na RRA Koroška.
Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov).
Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 106 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 106 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % oz. 32 novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Koroške regije v celotnem obdobju.
Financiranje projekta
Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga lahko umestimo pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).
Projekt je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Obdobje izvajanja: 2023 – 2028.

 

Dodatne informacije: 

Vključitev v projekt PONI je možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Koroška (predvidoma vsake 4 mesece).
 
Pogoji za vključitev:
 • poslovna ideja
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Koroške regije
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni.
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v Koroški ali katerikoli drugi regiji
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Koroška.
 • Kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države
 • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Koroški regiji.
 
Prijavna dokumentacija vključuje:
 • prijavni obrazec
 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZU)*
 • fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.
*izpis ZZZS oziroma ZPIZA se uporablja na namene kontrole, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli projekt PVSP.
Oddaja prijave:
 • osebno na sedežu RRA Koroška
 • priporočeno po pošti.
 
Rok za prijavo je naveden v javnem razpisu.  

Rok za prijavo na javni razpis: 29. 3. 2024
Postopek prijave:
1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Koroška 2023.
2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki.
3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Koroška  2023 (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
4. korak: natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa.
 
Prijavna dokumentacija
Javni razpis
Prijavni obrazci
Vzorec pogodbe o zaposlitvi
 
Oddaja prijave:
Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddajte
 • osebno na sedežu RRA Koroška
 • priporočeno po pošti.
Pazite na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)
Prijavne obrazce lahko oddate le v času odprtega javnega razpisa!
Želiš dodatne informacije? Ne odlašaj in nas kontaktiraj na info@rra-koroska.si, na 05 90 85 193 ali nas obišči osebno na sedežu RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd. Z veseljem ti bomo predstavili vse o projektu PONI Koroška.

V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:
 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Koroška d. o. o.,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
 • mreženje z uspešnim podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.
Delo poteka na sedežu RRA Koroška, od ponedeljka do petka med 07:00 – 15:00 uro.
Podrobnejšo predstavitev poteka dela si poglejte v zavihku FAQ (Najpogostejša vprašanja). 

Boris Skudnik
Vloga v projektu: vodja projekta in notranji mentor
 
Kje vam lahko pomagam:
 • medsebojna in poslovna komunikacija,
 • organizacija dela in časa,
 • poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje
 • uporaba in izkoristek IKT-ja v poslovnem sistemu,
 • uporaba in izkoristek MS Office programov (Outlook, Word, Excel, PowePoint),
 • pomoč pri pripravi informacijskega sistema po meri uporabnika.
Mirjam Ocepek
Vloga v projektu: notranji mentor
Kje vam lahko pomagam:
 • digitalni marketing,
 • vsebinski marketing in copywriting,
 • izboljšanje storitev in zadovoljstva uporabnikov,
 • komuniciranje z internimi in eksternimi deležniki,
 • prodajne strategije in načrtovanje prodaje,
 • poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje,
 • sodobne metode in pristopi v podjetništvu,
 • digitalna strategija podjetja.
Tjaša Havnik
Vloga v projektu: notranja mentorica
Kje vam lahko pomagam:
 • sodobne metode in pristopi v podjetništvu,
 • poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje,
 • organizacija dela in časa,
 • povezovanje in planiranje funkcij v podjetju,
 • kako se lotiti samostojne podjetniške poti,
 • kako premagati prve začetniške ovire v podjetništvu.
Jure Knez
Vloga v projektu:  notranji mentor
Kje vam lahko pomagam:
 • poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje,
 • sodobne metode in pristopi v podjetništvu,
 • prijave na evropske in slovenske razpise za subvencije in kredite,
 • viri financiranja za podjetja.

Kakšen je delovni čas v projektu PONI Koroška 2023?
 • Delo poteka med 07.00 - 15.00 uro na sedežu RRA Koroška d.o.o. v Dravogradu
 • delo poteka v skupni pisarni
 • delo poteka tudi na terenu za namene raziskave trga, iskanja potencialnih poslovnih parterjev, testiranja poslovne ideje in izobraževanja)
 • delo zajema sodelovanje na skupnih delavnicah, individualnih usposabljanja, mentorstvo
 • ogledi podjetij
 
Kaj pomeni in ponuja zaposlitev na RRA Koroška?
 • Zaposlitev: redna zaposlitev za 4 mesece
 • plača: višina minimalne plače in vsa nadomestila
 • službene poti: povrnitev stroškov službenih poti
 • možnost lastnih izobraževanj
Kako poteka delo v projektu PONI Koroška 2023?
 • delo na lastni poslovni ideji in gradnja samostojne podjetniške poti
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja, s pomočjo katerih udeleženci  pridobijo vsa osnovna podjetniška znanja, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo
 • mentoriranje s strani notranjih mentorjev in zunanjega mentorja, ki zajema spremljanje udeležencev in nudenje pomoči pri realizaciji poslovnih idej
 • pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj
 • samostojno delo in delo v skupini (do 11 udeležencev)
 • izdelava poslovnega načrta, izoblikovanje storitve / produkta in priprava na odprtje podjetja
 
Kakšna izobraževanja so vključena v projektu?
 • sodobni pristopi v podjetništvu
 • oblikovanje produkta in raziskava trga
 • poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje
 • marketing in javno nastopanje
 • finance in davki
 • postopki ustanovitve podjetja
 • uporaba spleta pri poslovanju
 • celostna grafična podoba podjetja
 • gospodarsko pravo in pogodbe
 • vodenje podjetja
 • planiranje poslovanja in organizacija časa
 • viri financiranja
 • socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov
 
Kaj zajema terensko delo?
Delo na terenu vključuje:
 • Izvedba raziskave trga (izvajanje anket, intervjujev, obiski konkurence,...)
 • testiranje prvih verzij izdelka oz. storitve
 • obiski podjetij
 • izvedba individualnih izobraževanj
 • terensko delo poteka znotraj delovnega časa, izjemoma tudi izven njega.
Kakšna je obveza po končanem projektu?
 • Po končanem projektu se pričakuje vsaj 30 % uspešnost  v obliki samozaposlitev oziroma ustanovitev poslovnih subjektov
 • rezultat se spremlja še dve leti po zaključku usposabljanja.
Ali lahko po zaključku projekta pričakujem še kakšno podporo?
 • Po zaključku projekta se udeleženci pripravijo na odprtje lastnega poslovnega subjekta.
 • udeležencem je po zaključku projekta nudena nadaljnja podpora v obliki MPIK (poslovni prostori, delavnice in svetovanje...) in SPOT svetovanja.
Ali se lahko prijavim z idejo, ki jo je nekdo v projektu že imel?
 • Da, lahko se prijavite z enakim nazivom poslovne ideje, kot jo je nekdo v projektu že imel.
Ali se lahko v primeru, da nisem bil izbran, prijavim še enkrat?
 • Da, ponovna prijava je možna v primeru, da v projekt predhodno niste bili izbrani. Postopek prijave ostaja enak (oddaja zapisne dokumentacije s prilogami).
 • ponovna prijava ni možna le v primeru, da ste že bili vključeni v projekt PONI oziroma v projekt Podjetno v svet podjetništva.
Imate še dodatno vprašanje? Pišite nam na boris.skudnik@rra-koroska.si ali mirjam.ocepek@rra-koroska.si.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skoči do osrednje vsebine