Aktivnosti pri Programu spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico – t. i. »problemsko območje«:

Izvajanje instrumenta 1A – manjše investicije. V letu 2015 je bil junija objavljen razpis »Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb«. Za ta instrument je bilo v 2015 namenjenih 607.142 eur nepovratnih sredstev. Razpis je v zaključni fazi, saj se že sklepajo pogodbe z upravičenci.

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolicoMariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška danes v Uradnem listu RS št, 19/2016 in na svoji spletni strani objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.360.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo do 30. aprila 2016.

Razpis je namenjen sofinanciranju manjših začetnih naložb, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, zmanjševale razvojni zaostanek problemskega območja ter prispevale k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Razpis spodbuja razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij, kot tudi razvoj socialnega podjetništva.

Sredstva namenjena subvencioniranju manjših začetnih naložb so v primerjavi z lanskim letom kar podvojena in znašajo 1.360.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 EUR, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri same naložbe.

Razpis je namenjen začetnim investicijam v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječih poslovnih enot, diverzifikacijo proizvodnje na nove proizvode in storitve, ter na bistveno spremembo obstoječega proizvodnega procesa. Prijavljen projekt mora biti časovno opredeljena tehnično-tehnološko zaključena celota, ki se ne sme pričeti izvajati pred odobritvijo sredstev, mora pa zagotavljati izvajanje poslovnega procesa takoj po datumu zaključka projekta, kar je najkasneje 1. 10. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica,Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, istočasno pa morajo izpolnjevati še preostale razpisne pogoje glede upravičenosti prijaviteljev. Prav tako mora v problemskem območju biti lokacija naložbe.

Ključni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija za bančne kredite v okviru RGS za Podravje in RGS Koroška. Izvajalca RGS, to je MRA za Podravje in Regionalna razvojna agencija za Koroško, sva istočasno z razpisom za male naložbe objavila še nova javna razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja.

RGS se izvaja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter z bankami, ki so vključene v RGS, in sicer ABANKA d.d., Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica LON d.d., Nova KBM d.d., Banka Koper d.d. ter NLB d.d.

Izvajanje instrumenta 3 – podjetno v svet podjetništva za problemsko območje

Skoči do osrednje vsebine