Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni: opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe pri spodbujanju razvoja v razvojni regiji. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, sklenjenim med razvojno regijo in Vlado Republike Slovenije, pripravljenim za štiriletno obdobje.

 

Priprava »Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2014–2020« se je formalno začela že v letu 2012, s sprejetjem »Programa priprave RRP za obdobje 2014–2020 v Koroški razvojni regiji« (na 2. redni seji Sveta Koroške regije, 24. 9. 2012). Za opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog pri pripravi RRP je bila pooblaščena RRA Koroška. Priprava RRP je potekala na osnovi partnerskega sodelovanja med pripravljavci (RRA Koroška) ter predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih organizacij. Delo je bilo organizirano predvsem v okvirih ožje projektne skupine za pripravo RRP in regijskih odborov po prioritetnih vsebinskih področjih (človeški viri, gospodarstvo, prostor in okolje ter razvoj podeželja). Pripravljen je bil pregled stanja v regiji; ocena izvajanja RRP v obdobju 2007–2013; analizirana so bila področja, na katerih ima regija izrazite razvojne vrzeli in priložnosti; identificirani so bili razvojni potenciali v regiji; opredeljena je bila vizija razvoja regije; izoblikovano je bilo stališče glede razvojne specializacije regije; postavljeni so bili razvojni cilji ter razvojne prioritete regije, investicijska področja in ukrepi; identificirani so bili predlogi projektov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov v regiji, ki so predstavljali osnovo za oblikovanje večjih regijskih projektov. Za slednje in s tem za konkretiziranje programskega dela RRP so  potekale intenzivne usklajevalne aktivnosti s ključnimi deležniki v regiji – individualno, v okviru odborov razvojnega sveta in v okvirih bodočih projektnih partnerstev, ter na nacionalni ravni.

 

V aktualno različico RRP 2014–2020 je umeščeno 94 projektov regionalnega pomena (41 v okviru razvojne prioritete 1: Konkurenčnost in znanje ter 53 v okviru razvojne prioritete 2: Kakovost življenja in dostopnost regije), po 10 t. i. skupnih regionalnih projektov nacionalnega namena in sektorskih projektov, med katerimi bo, na podlagi prej sprejetih pogojev in meril, potekal izbor za uvrstitev v dogovor za razvoj regije.

 

Razvojni svet Koroške regije (RSKR) se je z osnutkom RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 seznanil na 2. redni seji, 4. 7. 2014. Osnutek je bil posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), za pridobitev mnenj posameznih resorjev. Po prejemu mnenj in uskladitvi dokumenta s prejetimi pripombami in komentarji je bil RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 konec septembra 2014 formalno posredovan v mnenje MGRT.

 

S strani MGRT je bilo 27. 2. 2015 izdano pozitivno mnenje o skladnosti RRP z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z razvojnimi politikami Republike Slovenije. Po prejetem mnenju ministrstva je RRP 2014–2020 na svoji 3. redni seji, 18. 3. 2015, sprejel RSKR, kar pomeni, da je  RRP za Koroško razvojno regijo 2014–2020 pripravljen na uresničevanje.

Vizija

Doline s tradicijo – regija s prihodnostjo
Koroška 2020 je gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost. Spodbuja ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse. Ljudem omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju. Regija trajnostno upravlja z naravnimi viri.

Razvojna specializacija regije

Glede na velikost regije, geografsko raznolikost, njene naravne potenciale in prepoznano vodilno predelovalno gospodarsko panogo vidi regija priložnost v nadaljnjem razvoju kovinsko- predelovalne industrije in industrije vgradnih delov za avtomobilsko industrijo, v razvoju lesno-predelovalne dejavnosti, v turizmu in prehranski samooskrbnosti. Razvoj teh področij bo podprt z lastnim znanjem, raziskavami in razvojem, predvsem v smeri primerjalnih prednosti za nadaljnjo gospodarsko rast in trajnostni razvoj.

Strateški razvojni cilji:

  1. Povečanje konkurenčnosti Koroške regije: razvoj dejavnosti in kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, temelječih na znanju, podjetnosti, inovativnosti in naravnih danostih.
  2. Povečanje kakovosti življenja in socialne vključenosti za vse: spodbujanje kakovosti in dostopnosti storitev na področju izobraževanja, zdravja in socialne varnosti za vse skupine prebivalstva ter povečanje zaposljivosti ranljivih skupin.
  3. Zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti v regiji in navzven ter izboljšanje kakovosti bivalnega okolja: izboljšanje prometne povezanosti, širitev mreže javnih komunalnih storitev ter ukrepov na varovanih in degradiranih območjih.

Razvojne prioritete, investicijska področja in ukrepi

RAZVOJNA PRIORITETA 1: KONKURENČNOST IN ZNANJE

Cilj: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in kakovostnih delovnih mest, temelječih na znanju, inovativnosti, podjetnosti, naravnih danostih in krepitvi prepoznavnosti regije.
INVESTICIJSKA PODROČJA:
1.1. Podporno okolje za podjetništvo in gospodarski razvoj
Ukrepi:
1.1.1 Razvoj podjetništva in poslovne infrastrukture
1.1.2 Raziskovalna infrastruktura in storitve
1.1.3 Finančni instrumenti
1.1.4 Izobraževanje in usposabljanje
1.2. Razvojno perspektivne panoge
Ukrepi:
1.2.1 Trajnostni razvoj turizma
1.2.2 Celovit razvoj gozdno-lesne predelave na Koroškem
1.2.3 Novi materiali in tehnologija
1.3. Kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja
Ukrepi:
1.3.1 Krepitev znanj in povezovanje pri razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
1.3.2 Spodbujanje razvoja kmetijske pridelave in gozdarstva
1.3.3 Razvoj dopolnilnih dejavnosti, lokalne samooskrbe in novih produktov na podeželju

RAZVOJNA PRIORITETA 2: KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DOSTOPNOST REGIJE

Cilj: Izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi pri varovanju okolja, z izboljšanjem dostopnosti in upravljanja s prostorom in viri ter z razvojem zdrave, ustvarjalne in vključujoče skupnosti.
INVESTICIJSKA PODROČJA:
2.1. Varovanje okolja in upravljanje s prostorom
Ukrepi:
2.1.1 Dostopnost in trajnostna mobilnost
2.1.2 Oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
2.1.3 Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije
2.1.4 Učinkovito načrtovanje in upravljanje s prostorom in naravo
2.2. Zdrava, ustvarjalna in vključujoča skupnost
Ukrepi
2.2.1 Povezovanje za boljše storitve in programe na področju zdravja
2.2.2 Socialno inoviranje in razvoj novih socialnih storitev
2.2.3 Dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin
2.2.4 Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev


Priprava in usklajevanje Dogovora za razvoj Koroške regije

Predlog projektov za vključitev v prvi Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije je bil s strani Razvojnega sveta Koroške regije in Sveta Koroške regije dokončno usklajen v oktobru 2017. Prvi Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije je bil s strani pristojnega ministra in predsednika RSKR podpisan 9.11.2017.

MGRT je 13.11.2017 objavil še »Povabilo razvojnim svetom za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo«. Predlog projektov za vključitev v Dodatek št. 1 k Dogovoru za razvoj koroške razvojne regije je bil s strani Razvojnega sveta Koroške regije in Sveta Koroške regije dokončno usklajen v februarju 2018. Dodatek št. 1 k Dogovoru za razvoj Koroške razvojne regije s strani pristojnega ministra in predsednika RSKR je bil podpisan 20.7.2018. Vanj so bili uvrščeni tisti najpomembnejši projekti, za katere je doseženo soglasje razvojnega sveta regije, pristojnega resornega ministra in ministra, pristojnega za regionalni razvoj.

MGRT je 19.4.2019 objavil Poziv razvojnemu svetu regije k posredovanju dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regije (Tretje spremembe Drugega povabila št. 3030-120/2016/212) ter potrditvi bistvenih sprememb projektov, ki so že vključeni v Dogovor za razvoj regije in dopolnitev z dodatnimi projektnimi predlogi. RRA Koroška je po objavi poziva s strani MGRT pozvala vse upravičence v regiji k posredovanju sprememb oz. zamenjav projektov, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regije in dopolnitev in evidentirala vse potrebne spremembe projektov. Na podlagi katerih je bil dopolnjen osnutek dogovora za razvoj regije s strani Razvojnega sveta Koroške regije potrjen ter oddan na MGRT (11.7.2019). S strani pristojnega ministra in predsednika RSKR je bila 5.3.2020, tako podpisana  Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Koroške razvojne regije.

RRA Koroška je vseskozi aktivno izvajala aktivnosti spremljanja izvajanja Dogovora za razvoj regije. Aktivnosti spremljanja smo izvajali kontinuirano in v dialogu s posameznimi občinami (upravičenci) in na t.i. teritorialnih razvojnih dialogih.

Zaradi epidemije COVID 19, so bili vsi termini načrtovanih sestankov za nadaljevanje t.i. teritorialnega razvojnega dialoga s predstavniki posameznih ministrstev, upravičencev in RRA (6. krog v mesecu aprilu 2020 in 7. krog v mesecu juliju 2020), odpovedani.

Smo pa v regiji vseeno izvedli t.i interne teritorialne razvojne dialoge (26.5, 27.5. in 28.5.2020), v okviru katerih je RRA vodila posamične delovne sestanke z upravičenci projektnih predlogov vključenih v DRR. Na sestankih smo pregledali aktualna stanja na posameznih projektih, pripravljenosti dokumentacije, stanje pridobivanja soglasij, evidentirali morebitne odmike in spremembe ter določili predvidene datume vložitve dokumentacije in oddaje vlog za neposredno potrditev operacij.

Od avgusta 2020 do februarja 2021, smo na podlagi izvedenih individualnih dialogov z vsemi upravičenci projektov, vključenih v Dogovor za razvoj regije in dopolnitev DRR, evidentirali še vse naknadno potrebne spremembe in bistvene spremembe projektov. Vse spremembe projektov so bile opravljene znotraj kvote, ki je namenjena sofinanciranju iz DRR, prav tako so nosilci ostali znotraj prvotno določenih kvot po posameznih občinah. Evidentirane bistvene spremembe je obravnaval in potrdil Razvojni svet Koroške regije (RSKR) na 4. dopisni seji (27.8. do 28.8.2020) in 5. dopisni seji (14.9. do 15.9.2020). Vse spremembe projektov smo nato posredovali na MGRT. Na podlagi teh posredovanih sprememb je bila pripravljena in dne 24.3.2021 tudi podpisana Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Koroške razvojne regije. Smo pa z upravičenci tudi v mesecu marcu, aprilu in maju 2021 evidentirali še naknadno potrebne spremembe projektov. Na podlagi le teh je bila 14.6.2021 podpisana Dopolnitev št. 4 k Dogovoru za razvoj Koroške razvojne regije.

Skoči do osrednje vsebine