Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 (v nadaljevanju RRP 2007-2013) je bil pripravljen za območje Koroške razvojne regije, ki vključuje 12 občin (Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem, Občina Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju). Pravne podlage za izdelavo so bile Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 93/05), Program priprave Regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije (sprejet na 1. redni seji Regionalnega razvojnega sveta Koroške regije, 6. 2. 2006) in Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS št. 31/06).

Skladno z 20. členom Uredbe o regionalnih razvojnih programih je za spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa odgovoren razvojni svet regije, v primeru Koroške regije Razvojni svet Koroške regije. Končno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2007–2013 je pripravila RRA Koroška. Poročilo osredotočeno zajema predstavitev RRP 2007–2013 (vizije, strateških ciljev in prednostnih usmeritev regije za obdobje 2007-2013, ključne ugotovitve pri izvajanju RR in dejavnike, ki so vplivali na doseganje ciljev, pomembnejše dosežke programskega obdobja), dosežene cilje in kazalnike rezultatov po izvedbi posameznih programov, ukrepov in projektov ter povzetek ključnih problemov in potreb Koroške regije po zaključku izvajanja RRP 2007–2013.


Skoči do osrednje vsebine