Naslov:
RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.
Meža 10
2370 Dravograd
 
Kontakt:
T: +386 (0)59 085 190
F: +386 (0)59 085 191
E: info@rra-koroska.si
 

 

 

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja na območju Koroške razvojne regije naloge, ki so v javnem interesu, ter nudi strokovno podporo Svetu Koroške regije, Razvojnemu svetu Koroške regije, Regijski razvojni mreži Koroške in drugim nosilcem razvojne politike v regiji. Za delovanje in izvajanje zakonsko opredeljenih splošnih razvojnih nalog in drugih nalog pri spodbujanju regionalnega razvoja na območju Koroške razvojne regije, je RRA Koroška pooblaščena s strani Sveta Koroške regije. Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR-2) in Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13) je RRA Koroška z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT. Opravlja splošne razvojne naloge v Koroški regiji v programskem obdobju 2014–2020.
Ime / firma: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d. o. o.
Skrajšano ime / firma: RRA Koroška d.o.o.
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Meža 10, 2370 Dravograd
Pooblaščena oseba za zastopanje: Uroš Rozman, direktor
Matična številka: 1660616000
Davčna številka: SI58273069
TRR: SI56 6000 0000 0567 230
Banka: Hranilnica LON d.d.

Ustanovitelji RRA Koroška

 • Občina Črna na Koroškem,
 • Občina Dravograd,
 • Občina Mežica,
 • Občina Mislinja,
 • Občina Muta,
 • Občina Podvelka,
 • Občina Prevalje,
 • Občina Radlje ob Dravi,
 • Občina Ravne na Koroškem,
 • Občina Ribnica na Pohorju,
 • Mestna občina Slovenj Gradec,
 • Občina Vuzenica,
 • Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
 • A. L. P. Peca d. o. o., podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline,
 • Podjetniški center Slovenj Gradec, svetovanje in razvoj d. o. o.,
 • Scepter, storitveno, trgovinsko in proizvodno podjetje d. o. o.,
 • GZS – Območna zbornica Koroška, Dravograd,
 • Območna obrtna zbornica Ravne na Koroškem,
 • Območna obrtna zbornica Slovenj Gradec,
 • Območna obrtna zbornica Dravograd,
 • Območna obrtna zbornica Radlje ob Dravi.
RRA Koroška je bila leta 2000 ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Njena lastniška struktura, ki je porazdeljena med vse lokalne skupnosti Koroške regije (41,18 %), državo – Slovenski regionalno razvojni sklad (33,54 %), podjetja – lokalne podjetniške centre (9,48 %) ter območno gospodarske in obrtne zbornice (15,80 %), izkazuje skladnost z zahtevami ZSRR-2A. RRA Koroška je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena občina nima več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža.
 
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Slovenj Gradec, pod vložno številko 1/09747/00Srg2001/00386 (17. 12. 2001). V družbeni pogodbi je opredeljeno, da je namen izvajanja dejavnosti družbe, da se pospešuje regionalni in lokalni razvoj na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju. Pri izvajanju dejavnosti te družbe gre za neprofitno organizacijo – ustvarjeni dobiček se ne deli med družbenike, temveč se vlaga v razvojne programe in projekte v regiji. Informacije javnega značaja.

Zakonsko opredeljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih RRA Koroška opravlja v javnem interesu, so:
 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji;
 • priprava dogovorov za razvoj regije;
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov;
 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev;
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
RRA Koroška v javnem interesu v regiji opravlja tudi naslednje razvojne naloge države: 
 • izvaja regijske finančne sheme,
 • izvaja regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • spremlja dejavnosti pri upravljanju lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvaja promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov, po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
Druge naloge, ki jih RRA Koroška opravlja v regiji, so sporazumno dogovorjene aktivnosti, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in se nanašajo na razvoj regije, vključno z medregijskim in čezmejnim razvojnim sodelovanjem.

RRA Koroška skrbi za pripravo in implementacijo regionalnih razvojnih programov v Koroški regiji. Po regionalnih razvojnih programih, ki jih je RRA Koroška, vključno z izvedbenimi načrti, pripravila za programski obdobji 2002–2006 in 2007–2013 ter usklajevala in spremljala njihovo izvajanje, je Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2014–2020 tako že tretji njihov program.
V sodelovanju z nosilci lesnopredelovalne dejavnosti v regiji je RRA Koroška koordinirala izdelavo Strategije razvoja gozdno-lesne predelave v Koroški regiji (2014).
Po pooblastilu Razvojnega sveta Koroške regije je RRA Koroška pripravila Študijo variant razvoja glavnega prometnega omrežja na Koroškem (2014) – dokument bo analiziral prometne probleme Koroške, problem ustavitve priprave DPN na posameznih odsekih ter podal predloge rešitev za sanacijo državnih cest in pospešitev postopkov za gradnjo 3. razvojne osi.
RRA Koroška je tudi koordinirala pripravo Regionalnih zasnov prostorskega razvoja Koroške regije (izvajalec Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2004).

Podjetništvo

Garancijska shema Koroška

RRA Koroška je že v letu 2000 vzpostavila regijsko garancijsko shemo, katere osnovni nameni so predvsem: podpora pri pospeševanju razvoja malega gospodarstva, spodbujanje investicij in odpiranje novih delovnih mest. RRA Koroška zagotavlja administrativne in tehnične pogoje za delovanje garancijske sheme, vodenje in kontrolo ter zastopanje sheme nasproti drugim. V implementacijo so vključeni še upravni odbor, garancijski odbor, banke in podjetniki – člani GSK.
 
Regijska štipendijska shema Koroška

RRA Koroška je v Koroški razvojni regiji že v letu 2005 vzpostavila lasten model regijske štipendijske sheme za bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela; za zadovoljevanje potreb delodajalcev, študentov in dijakov ter za spodbujanje perspektivne in nadarjene mladine za nadaljnje bivanje v regiji – od takrat kontinuirano izvaja regijsko štipendijsko shemo. V prvih desetih letih izvajanja Regijske štipendijske sheme se je vanjo vključilo okrog 120 delodajalcev; študentom in dijakom je bilo podeljenih že več kot 500 štipendij; od vseh štipendistov se jih je že več kot 150 zaposlilo pri svojih delodajalcih v Koroški regiji.
 
Podjetno v svet podjetništva (PVSP)Gre za model podjetniškega usposabljanja, katerega cilj je zmanjšanje brezposelnosti med ranljivimi ciljnimi skupinami prebivalcev (brezposelni, mladi, visokoizobraženi…). To se dosega z vključitvijo udeležencev v program podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo poslovno idejo. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo oziroma se zaposlijo pri drugem delodajalcu. RRA Koroška je v letih 2013-2015 izvajala projekta PVSP 2013 in PVSP 2014 (poleg Koroške so bile vključene tudi ostale slovenske regije), med leti 2014 - 2018 pa projekt PVSP za problemsko območje, v katerega so se lahko vključili brezposelni iz občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK)
Inkubator deluje v štirih koroških občinah (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec). Predstavlja pomemben element podjetniškega podpornega okolja na Koroškem. Potencialnim podjetnikom in mladim podjetjem na eni strani nudi ugoden najem pisarniških ali proizvodnih prostorov, na drugi strani pa podjetniške podporne storitve v obliki svetovanj, delavnic, mreženja itd. Cilj je dvig podjetniške aktivnosti, s tem pa razvoj novih produktov/storitev in ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest.

Internacionalizacija

Vstop na tuje trge je za mikro, mala kot tudi nekatera srednja podjetja pravi zalogaj. Da bi bil vstop čim bolj enostaven na RRA Koroška organiziramo različne delavnice na temo priprave na vstop na tuje trge, sodelujemo pri skupnih nastopih na sejmih doma in v tujini, kot tudi promoviramo mednarodne dogodke ter podajamo informacije in podporo podjetnikom pri prijavi na le-te. Zaposlujemo strokovnjake različnih področjih, ki so podpora mladim podjetnikom na začetku svoje poslovne poti.

Privabljanje investitorjev in baza investicijskih nosilcev na Koroškem

V okviru delovanja pisarne InvestKoroška zbiramo podatke o nepremičninah, ki se prodajajo ali iščejo solastniki. V sklopu aktivnosti so razdeljeni investicijski nosilci na: zemljišča, stavbe, novi nepremičninski objekti, novi produkti, vstop na nove trge ter vstop v lastniško strukturo. Sodelujemo pri pripravi podatkov ter izvajamo promocijo na različni sejmih, dogodkih, konferencah, preko spleta, idr.

Izvajanje projektov

V okviru aktivnosti je RRA Koroška močno vpeta tudi v izvajanje projektov. V času svojega delovanja je bila kot nosilec, projektni partner ali kot strokovna pomoč drugim izvajalcem projektov v regiji, vključena v več deset projektov v regiji. Med odmevnejše regijske projekte, izvedene v zadnjih letih, se prištevajo:
 • Mrežni podjetniški inkubator Koroška (več faz),
 • Kocerod – Koroški center za ravnanje z odpadki v Koroški regiji,
 • vzpostavitev Koroškega višje- in visokošolskega središča,
 • Razvojni center koroškega gospodarstva,
 • Regionalna destinacijska organizacija Koroška,
 • ureditev rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju v območjih Natura 2000,
 • Podjetno v svet podjetništva
 • prenova javne razsvetljave v občinah Koroške in Savinjske regije.

Čezmejno sodelovanje

Že od začetka delovanja RRA Koroška daje velik poudarek aktivnostim na področju čezmejnega sodelovanja s sosednjo Avstrijo. Te temeljijo na informiranju akterjev v regiji, pomoči pri razvoju kakovostnih projektnih idej, vzpostavljanju stikov med potencialnimi projektnimi partnerji na obeh straneh meje ter implementaciji skupnih projektov. RRA Koroška je bila v preteklih programskih obdobjih aktivno vpeta v več kot 20 različnih projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. V okviru zadnjega Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 je RRA Koroška kot projektni partner sodelovala v treh projektih: HIKING & BIKING, tj. rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja; karavanke@future.eu, gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti ter Geopark, vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto.
Skoči do osrednje vsebine