Skladno z ZSRR-2 razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije sprejemajo: razvojni svet regije, svet regije in razvojni svet kohezijske regije.
Koroški regiji sta kot organa razvojnega usmerjanja, nadzora in odločanja vzpostavljena Razvojni svet Koroške regije in Svet Koroške regije. Za uresničevanje razvojnih prioritet regije je vzpostavljena Regijska razvojna mreža Koroške. Imenovani predstavniki Koroške regije delujejo v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

RRA Koroška zagotavlja tehnično, strokovno in administrativno podporo delovanju Sveta Koroške regije in Razvojnega sveta Koroške regije, katerih delo poteka medsebojno tesno povezano in usklajeno; koordinira delovanje Regijske razvojne mreže Koroške ter zagotavlja strokovno pomoč pri delovanju Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

Svet Koroške regije (v nadaljevanju SKR) sestavljajo župani vseh 12. občin Koroške razvojne regije. Skladno s poslovnikom o delu SKR je njegova glavna naloga, da se uskladijo interesi regije na področju pospeševanja in razvoja regionalnih politik: gospodarstva – zlasti podjetništva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in turizma; prostorskega načrtovanja in varstva okolja; izobraževanja na vseh ravneh v regiji; zdravstva, športa, socialnega varstva in drugih dejavnosti s področja življenja in dela, skupnim vsem občinam v regiji. Poleg tega SKR opravlja tudi druge naloge skupnega značaja iz pristojnosti lokalne samouprave ter usmerja in oblikuje skupne regijske projekte.
SKR v skladu s pooblastili vodi predsednik, ki sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega v SKR se med župani izmenjuje letno, po abecednem vrstnem redu občin.
RRA Koroška skrbi za tehnično, strokovno in administrativno podporo pri delovanju SKR, vključno z vodenjem arhiva.
 
Aktualna sestava Sveta Koroške regije:
 • Romana Lesjak, Občina Črna Koroškem (predsedujoča 2020/2021)
 • Alan Bukovnik, Občina Radlje ob Dravi
 • Matija Tasič, Občina Prevalje
 • Marijana Cigala, Občina Dravograd
 • Dušan Krebel, Občina Mežica
 • Bojan Borovnik, Občina Mislinja
 • Miroslav Vošner, Občina Muta
 • Anton Kovše, Občina Podvelka
 • Tomaž Rožen, Občina Ravne na Koroškem
 • Srečko Geč, Občina Ribnica na Pohorju
 • Tilen Klugler, Mestna občina Slovenj Gradec
 • Franjo Golob, Občina Vuzenica

Kronologija delovanja Sveta Koroške regije

Svet Koroške regije je začel delovati v letu 1997, potem ko so župani občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, MO Slovenj Gradec, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju in Vuzenica z  namenom, da bi občine na območju Dravske, Mežiške in Mislinjske doline poglobile in razširile medsebojno sodelovanje ter s tem omogočile lažje reševanje skupnih razvojnih problemov, podpisali pismo o nameri, v katerem so  Koroško regijo opredelili kot dogovorno in naravno celoto za interesno združevanje in uresničevanje skupnih ciljev.
Skupno delovanje je v teh letih  potrdilo, da Koroška opravičuje samostojno identiteto v razvoju regionalizma in da je sposobna prevzeti odgovornost za samostojno izvajanje nalog regionalnega pomena kot »pokrajina«.
Od ustanovitve so Svet Koroške regije vodili: Franc Stakne (Občina Črna), Rado Krpač (Občina Dravograd), Janez Praper (Občina Mežica), Mirko Grešovnik (Občina Mislinja), Ivan Draušbaher (Občina Muta), Anton Kovše (Občina Podvelka), dr. Matic Tasič (Občina Prevalje), Alan Bukovnik (Občina Radlje ob Dravi), Maksimiljan Večko (Občina Ravne na Koroškem), Marija Sgerm (Občina Ribnica na Pohorju), Matjaž Zanoškar (Mestna občina Slovenj Gradec), Miran Kus (Občina Vuzenica), Janez Švab (Občina Črna na Koroškem), Marijana Cigala (Občina Dravograd), Franc Šilak (Občina Mislinja), Boris Kralj (Občina Muta).

Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja – ZSRR-2  (Ur. list RS, št. 20/2011) je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.
 
Naloge razvojnega sveta so:
 • vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter njegov sprejem,
 • sodelovanje z regijami iz drugih držav na področju regionalnega razvoja,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
 • sodelovanje v teritorialnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa ter dogovorov za razvoj regije,
 • opravljanje drugih nalog, v skladu s ZSRR-2.
Razvojni svet Koroške regije je bil ustanovljen in konstituiran v letu 2013, na podlagi ZSRR-2  ter na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije – sprejeli so ga sveti vseh 12. občin Koroške razvojne regije. Razvojni svet Koroške regije šteje 30 članov. Poleg predstavnikov 12. občin, ga sestavlja še 12 predstavnikov gospodarstva v regiji in 6 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji (po dva predstavnika iz vsake doline, iz Dravske doline eden iz vsake Upravne enote).
 
Aktualna sestava Razvojnega sveta Koroške regije:
 • Romana Lesjak, Občina Črna na Koroškem (predsedujoča 2020/2021)
 • Alan Bukovnik, Občina Radlje ob Dravi
 • Matija Tasič, Občina Prevalje
 • Marijana Cigala, Občina Dravograd
 • Dušan Krebel, Občina Mežica
 • Bojan Borovnik, Občina Mislinja
 • Miroslav Vošner, Občina Muta
 • Anton Kovše, Občina Podvelka
 • Tomaž Rožen, Občina Ravne na Koroškem
 • Srečko Geč, Občina Ribnica na Pohorju
 • Tilen Klugler, Mestna občina Slovenj Gradec
 • Franjo Golob, Občina Vuzenica
 • Bogomir Auprih, TAB d. d.
 • Vladimir Hrnčič, SIRD d. o. o.
 • Aleksandra Gradišnik, GZS OZ Koroška
 • Silvo Pritržnik, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d. d.
 • Matej Skrivarnik, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, OE Slovenj Gradec
 • Ivan Meh, OOZ Slovenj Gradec
 • Blaž Cvar, OOZ Radlje ob Dravi
 • Roman Krivograd, OOZ Ravne na Koroškem
 • Robert Vinšek, OOZ Dravograd
 • Peter Cesar, TD Slovenj Gradec
 • Denis Dretnik, KD Karinta Prevalje
 • Janko Pešl, TD Ravne na Koroškem
 • Danilo Podrzavnik, ŠRD Remšnik
 • Barbara Rovere, Društvo Ajda Koroška
 • Viktor Sušec, ŠRD Mislinja
 • Tomaž Primožič, Adient d.o.o.
 • Bogdan Kadiš, Monter d.o.o.
 • Janez Bijol, Bijol d.o.o.
V okviru Razvojnega sveta Koroške regije so vzpostavljeni štirje odbori: za človeške vire, za gospodarstvo, za infrastrukturo, okolje in prostor ter za podeželje. Njihova osnovna naloga je »priprava predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa po prioritetnih področjih razvoja v regiji«. Delovanje odborov vodi RRA Koroška.
Skoči do osrednje vsebine