Aktivnosti na »problemskem območju« v Koroški regiji

Vlada RS lahko za območja z visoko brezposelnostjo sprejme začasne ukrepe za t. i. problemska območja.

RRA Koroška sodeluje z Mariborsko razvojno agencijo pri Programu spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Za problemsko območje v Koroški regiji je v skladu s »Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico« (Ur. l. RS št. 53/2013) določeno območje občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Vlada RS je 20. 6. 2013 sprejela 6 ukrepov, katerih cilj je, da podprejo problemsko območje. V te ukrepe so zajeti: Program spodbujanja konkurenčnosti; povračila prispevkov delodajalcev za zaposlovanje; davčne olajšave za zaposlovanje; davčne olajšave za investiranje; dodatna sredstva za trajnostni razvoj podeželja, katera bodo dodeljena prek lokalnih akcijskih skupin; nadgradnja oz. ustanovitev Regijskih garancijskih shem ter spodbujanje projektov R&R v letih 2014 in 2015.

Vlada RS je 10. 10. 2013 sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti, v vrednosti 32 milijonov €. Program je sestavljen iz 5. instrumentov, ki so v večji meri namenjeni gospodarstvu: v obliki subvencij za investicije, mikrokreditov, subvencij obresti, za spodbujanje podjetniške dejavnosti, podporo pri poslovanju in razvoju podjetij ter za spodbujanje tujih in domačih neposrednih investicij, pri promociji regije ter spremljanju programa.

RRA Koroška kot zunanji partner MRA sodeluje pri izvajanju naslednjih instrumentov:

Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij 

Na tem področju je MRA v sodelovanju z RRA Koroška v letu 2015 izvedla 1. javni razpis za manjša začetna vlaganja, pri čemer je subvencija znašala maksimalno 50.000 €. V prihodnjih letih so glede na trenutno sprejete smernice Vlade RS predvideni novi razpisi.

Instrument 2: Spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere za komercialne banke, dejavnost 2. subvencije obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite, v višini 50 % skupne obrestne mere. Razpis za leto 2014 je bil realiziran, prav tako je predvidena realizacija do leta 2018.

Instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest 

Projekt Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo željo, da spoznajo osnove pri delovanju podjetja ter si pridobijo znanje in izkušnje za prihodnjo zaposlitev ali samozaposlitev. RRA Koroška je v letu 2015 predvidela 3 javne razpise, vsakič po 10 udeležencev/razpis. Udeleženci bodo dobili priložnost 4-mesečne zaposlitve ter na podlagi različnih usposabljanj in ob pomoči mentorjev pridobiti informacije, potrebne za uresničitev zastavljenih podjetniških želja.

Instrument 4: Podpora pri poslovanju in razvoju podjetja

Instrument je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem za izboljšanje poslovanja in realizacijo razvojnih potencialov.

Glavne skupine so t. i. »start-up« oz. začetna podjetja, ki bodo lahko v dveh letih pridobila subvencijo do 50.000 €; delujoča podjetja s potencialom za rast, ki bodo lahko za manjše razvojne projekte pridobila subvencijo v višini 5.000–25.000 €. V okviru tretje ciljne skupine bo spodbujeno povezovanje nedavno ustanovljenih podjetij in podjetij s potencialom za rast v mreže, grozde in druge oblike povezovanja, v višini 25.000 €–50.000 €.

Instrument 5: Promocija gospodarstva in območij Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev

Promocijo gospodarstva na območju Koroške izvaja MRA v koordinaciji s SPIRIT, RRA Koroško in partnerji – občinami in člani Regijske razvojne mreže.

Skoči do osrednje vsebine