Novice

Občina Ravne na Koroškem: NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA SAMOZAPOSLOVANJA

Obveščamo vas, da bo Občina Ravne na Koroškem v petek 05. 03. 2020 na krajevno običajen način (na svoji spletni strani in na oglasni deski na sedežu občine) objavila Javni razpis  za sofinanciranje spodbujanja samozaposlovanja. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 11. 2021.  Upravičenci do nepovratnih sredstev so samostojni podjetniki ter mikro in mala podjetja. Višina sredstev za pomoč je določena z javnim razpisom ( 1.000 € na posameznika).
Sredstva se dodeljujejo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Upravičenci do pomoči za navedeni ukrep so osebe ki so se oz. se bodo samozaposlile v obdobju, določenim z javnim  razpisom (od 1. 8. 2020 do zaključka razpisa oz. najkasneje do 15. 11. 2021) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ali Zakona o odvetništvu (ZOdv),
– gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
– samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe.
V primeru, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva nenamensko porabljena,
– je upravičenec v prijavi navajal neresnične podatke,
 da gre pri samozaposlitvi za kakeršnokoli prekarno zaposlitev,
– je upravičenec kršil določila razpisa ali sklenjeno pogodbo o sofinanciranju,
občina odstopi od pogodbe, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Občina Ravne na Koroškem
Darko ŠULER
Višji svetovalec I

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine