Novice

SPOT svetovanje Koroška: Zaposlitev nad polnim delovnim časom

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja delovna razmerja med delodajalci in delavci v območju Republike Slovenije. Pogodba o zaposlitvi pomeni sklenitev delovnega razmerja, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas in pravnomočnost pridobi s podpisom obeh udeleženih, tako s strani delodajalca kot delavca.
 
Postopek zaposlitve:
– javna objava prostega delovnega mesta;
– izbor kandidata;
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi;
– prijava novega delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1).
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki in vsebovati vse elemente, kot jih narekuje ZDR-1. Delavec se lahko zaposli po dopolnjeni starosti 15 let, v nasprotnem primeru je Pogodba o zaposlitvi nična.
 
Obvezni podatki pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1):
 
– pogodbeni stranki,
– naziv delovnega mesta oz. vrsto dela, s kratkim opisom dela,
– kraj opravljanja dela in čas, za katerega je sklenjena pogodba,
– ali gre za polni ali krajši delovni čas, dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega časa,
– razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
– znesek osnovne plače in podatke o morebitnih drugih plačilih,
– določilih o drugih sestavinah plače delavca, druge pravice in obveznosti v primerih, določenih v ZDR-1,
– plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače,
– letni dopust,
– dolžina odpovednih rokov,
– navedba ustreznih kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca,
 datum nastopa dela.
143. člen ZDR-1 opredeljuje delovni čas delavca s sklenitvijo Pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem. V kolikor z zakonom ali s kolektivno pogodbo podjetja ni določeno drugače, se polni delovni čas zaposlenega šteje 40 ur na teden. Obstaja tudi izjema, kjer se kot polni delovni čas definira delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar nikakor manj kot 36 ur na teden.
Polni delovni čas delavca po ZDR-1 torej ne sme biti daljši od 40 ur tedensko (ZDR-1; UL RS št. 21/2013, 142. in 143. člen), razen v primeru nadurnega dela. Predhodno omenjeno potrjuje tudi 149. člen ZDR-1, ki pravi, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.
V nadaljevanju bomo pojasnili ali lahko delavec dela nad polnim delovnim časom oziroma ali delavec lahko sočasno sklene dve ali več Pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas.
Ne, delavec po ZDR-1 ne sme skleniti sočasno dveh Pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas, saj bi to pomenilo, da bi v 12 mesecih oddelal 2 leti delovne dobe. Obstaja pa možnost opravljanja dela po 147. členu ZDR-1, ki ga imenujemo Dopolnilno delo. “Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem. Vendar največ za 8 ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom. Če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.” Vendar je predhodno navedeno omejeno na opravljanje deficitarnih poklicev.
Deficitarni poklici so tisti, v katerih primanjkuje kadra, ki je ustrezno usposobljen za neko delo, oziroma da je povpraševanje po delavcih večje kot je dejanska ponudba določenih poklicev.
V kolikor se posameznik znajde v takšni situaciji, da ima možnost zaposlitve pri dveh delodajalcih, seveda skladno z zakonom ZDR-1, se lahko zaposli nad polnim delovnim časom. Lahko pa le-ta posameznik odpre t.i. popoldanski s.p., ter obdrži zaposlitev za polni delovni čas pri enem delodajalcu, v okviru t.i. popoldanskega s.p. pa opravlja preostali del dela. Prav tako v takšnem primeru pride v poštev delo preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe. Z vidika stroškov obdavčitve in količine dela pa je potrebno premisliti katera od naštetih možnosti je za posameznika ugodnejša.
Za SPOT svetovanje Koroška
RRA Koroška d.o.o.:
Danijela Uran, podjetniška svetovalka
Ravne na Koroškem, 29.01.2021
Viri:
1. Pisrs.si  [online]. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944  (26.01.2021).
2. Mladipodjetnik [online]. Dostopno na: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/odgovor-strokovnjaka-socasna-sklenitev-dveh-pogodb-o-zaposlitvi-za-polni-delovni-cas (29.01.2021).
3. Zakonodaja.com [online]. Dostopno na: https://zakonodaja.com/zakon/zdr/146-clen-dopolnilno-delo (29.01.2021).
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine