Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani programi:

a) Program rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.
b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih srečanj in prireditev, razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, nspominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila.
c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne in druge pomoči, pomoč pri organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.

2. Pogoji za kandidiranje

Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
b) ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju nivojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
c) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
d) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
e) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih organizacij, če je bila sklenjena po predhodnem javnem razpisu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

3. Merila za izbiro prejemnikov sredstev

Po merilih, navedenih v nadaljevanju, se bo ocenjevala vsebina in obseg prijavljenih programov. Merila za ocenjevanje programov in razpon točk za posamezne programe so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Več: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za obrambo

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine