Ostali razpisi

Popravek Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23

1. V Javnem razpisu pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/22 dne 3. 6. 2022, se v točkah:
a) »8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog« besedilo prvega stavka prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo na področju VIZ za leto 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, za sklopa B in C do 27. 6. 2022, za sklop A pa do 15. 7. 2022.«
V tej točki se besedilo zadnjega stavka prvega odstavka nadomesti z besedilom: »Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. za sklopa B in C 27. 6. 2022, za sklop A pa 15. 7. 2022, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 15. 9. 2022.«
b) »9. Odpiranje vlog« besedilo drugega stavka prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije, predvidoma vsak torek in četrtek od 14. 6. 2022, z zadnjim zaporednim odpiranjem najkasneje v roku 8 dni od predvidenega roka vložitve, tj. za sklopa B in C 5. 7. 2022, za sklop A pa 25. 7. 2022, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa pa najkasneje v roku 8 dni od skrajnega roka za prijavo na razpis, tj. do 23. 9. 2022.«
2. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine