Ostali razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022.

Spremembe se nanašajo na 7. poglavje Javnega razpisa:
7. Roki in način prijave na javni razpis
Spremeni se 7. poglavje, ki se po novem glasi:
Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure za prvo odpiranje, 31. 3.

2022 do 14. ure za drugo odpiranje, do vključno 29. 4.
2022 do 14. ure za tretje odpiranje, do vključno 31. 5.
2022 do 14. ure za četrto odpiranje, do vključno 30. 6.
2022 do 14. ure za peto odpiranje, do vključno 31. 8.
2022 do 14. ure za šesto odpiranje, do vključno 30. 9.
2022 do 14. ure za sedmo odpiranje, do vključno 27. 10.
2022 do 14. ure za osmo odpiranje, do vključno 30. 11.
2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 9. 12.
2022 do 14. ure za deseto odpiranje.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. vsebina vloge).

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

S podpisom in oddajo vloge na ePortal Sklada, je vloga uradno poslana v obravnavo, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure. Po poteku prijavnega roka vloge ni možno več oddati.

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 9. 12. 2022.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog.

Slovenski podjetniški sklad

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine