Ostali razpisi

Sprememba Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/963 z dne 12. 4. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)

Sprememba

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/963 z dne 12. 4. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka:
JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/22, se v 8. točki doda dvanajsti odstavek tako, da
se glasi: »Rok za oddajo vlog na šesto odpiranje je 16. 9. 2022. Vloge, ki bodo prispele za šesto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloge, prejete za šesto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«. Spremeni se trinajsti odstavek 8. točke in se glasi: »Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 9. 2022.«.

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine