Operacija »Kmetija ni hotel« je skupna operacija celotnega območja LAS MDD, ki jo bo izvajal LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. Po potrditvi projekta s strani skupščine LAS MDD, na predlog UO LAS MDD,  je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 7. decembra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 17.236,30 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 
 
Povzetek projekta:
 
Naziv projekta: KMETIJA NI HOTEL
 
Nosilec projekta: 
LAS Mislinjske in Dravske doline, p. p. Mestna občina Slovenj Gradec
 
Projektni partnerji: 
Turistična kmetija Lešnik
 
 
Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 1 Ustvarjanje delovnih mest
Podukrep: 1 C Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
 
Namen in aktivnosti projekta:
Namen projekta je dvig usposobljenosti oz. krepitvi znanja podeželskega prebivalstva na območju LAS MDD, povečati njihove možnosti na poklicni poti – samozaposlitvi na kmetiji, zmanjšati brezposelnost na podeželju in ohraniti poseljenost podeželja v obmejnem območju zgornje Dravske doline. Z zastavljenim projektom se želi nosilcem dopolnilne dejavnosti in njihovim družinskim članom ponuditi potrebna znanja in podporo za izboljšanje kvalitete izdelkov, ki nastanejo že na registriranih kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi, z novo pridobljenim znanjem spodbuditi k registraciji novih dejavnosti.
 
Cilji in rezultati projekta:
 
Splošni cilji:
– Zelena delovna mesta, skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij za boljšo gospodarsko in socialno vključenost.
 
Posebni cilji in rezultati projekta:
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti na podeželju: 2 novi zaposlitvi.
– Spodbujati finančna vlaganja za ustvarjanje novih delovnih mest.
– Podpreti operacije, ki vključujejo ustvarjanje novih delovnih mest.
– Uspešno izvajanje operacij za ustvarjanje delovnih mest.
– Spodbujati podeželsko prebivalstvo (ranljive skupine) v programe socialne vključenosti.
– Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin.
– Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin.
– Uspešno izvajanje operacij večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
– Nove turistične in s turizmom povezane dejavnosti.
– Število informiranih/doseženih ljudi: 1.900
– Število podprtih kmetij: 20
– Število sodelujočih ljudi pri izobraževanju: 20
– Število prenesenih dobrih praks: 2
– Število novih turističnih aktivnosti: 2
– Število inovacijskih povezav: 1
– Število podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture: 20
– Število zaključenih operacij, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo na podeželju: 1
– Število modelov za ohranjanje narave in okolja: 1
– Število prebivalstva vključenega v socialne programe: 20
– Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje, vodenje programov: 2 (Šolski center Slovenj Gradec in KGZS).
 
Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV: 21.875,20 €
Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP: 17.236,30 €
 
Način financiranja:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.
 
Geografska lokacija projekta:
– Občina Dravograd, Mestna občina Slovenj Gradec (Šmartno pri Slovenj Gradcu) – ogled dobre prakse;
– Ciljna skupina so: Turistične kmetije z območij občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Mislinja, Dravograd in Mestne občine Slovenj Gradec.  
 
Časovni okvir izvajanja:
Predviden zaključek projekta je 30.09.2022.
 
Povezave do spletnih strani:
 
Skoči do osrednje vsebine