Novice

Programi SID banke v drugem valu

Neposredno financiranje in zavarovanje v času drugega vala COVID-19
1. Za spodbuditev raziskav, razvoja in inovacij nudijo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta (RRI 3), ki je namenjen samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam. Prilagojen je potrebam glede na COVID-19 in ga lahko koristite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta.
2. SID banka še naprej nudi neposredne likvidnostne kredite podjetjem po programu SDMKV. Kredit je namenjen malim in srednje velikim ter velikim podjetjem, pri katerih je zaradi epidemije COVID-19 prišlo do izrednega izpada dohodkov in težav z likvidnostjo.
3. Za podjetja, dejavna v gozdno – lesni verigi je še naprej na voljo financiranje naložb in obratnega kapitala (LES 1), ki je namenjeno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam.
4. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja še naprej nudijo ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne zahtevajo dodatnih varščin za nove posle. Poleg bančnih garancij nudijo tudi zavarovanje tako za storitvene kot za plačilne garancije. Mogoče je tudi zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz, pri čemer za vse zavarovalne programe veljajo prilagojeni pogoji. Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij, so razvili TopUp shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki ga podjetja dobijo preko zavarovalnih institucij (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav), s čimer pridobijo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD.
5. SID banka, tudi v drugem valu, v imenu in za račun države, v okviru poroštvene sheme ZIUOPOK, opravlja vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev, na podlagi katerih lahko banke odobrijo za 200 milijonov evrov odlogov plačil kreditov in po kateri je bilo do konca oktobra prijavljenih za 154 milijonov evrov odloženih obveznosti kreditnih obveznosti pravnih in fizičnih oseb, kar predstavlja več kot 60 milijonov evrov poroštev Republike Slovenije. SID banka opravlja tudi vse posle v zvezi z izdajo in unovčevanjem poroštev po ZDLGPE, pri čemer znaša poroštvo Republike Slovenije 2 milijardi evrov za likvidnostne kredite odobrene preko poslovnih bank. Do 8. decembra je znašala vsota glavnic sklenjenih kreditov po ZDLGPE dobrih 51 milijonov evrov.
Posredno financiranje v času drugega vala COVID-19
6. Preko posrednega financiranja so še vedno na voljo prilagojeni programi financiranj iz sredstev SID banke preko Abanka, Addiko Bank, NKBM in Sberbank. Podjetja vseh velikosti, tudi samostojni podjetniki in samozaposleni lahko prejmejo financiranje za razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, regionalni in družbeni razvoj, financiranje za razvoj družbe znanja in inovativnega podjetništva ter za razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje.
7. Preko novega Sklada skladov COVID-19, ki ga upravlja SID banka, je mikro ali malim podjetjem, vključno z zagonskimi ter socialnimi podjetji, na voljo sredstva v obliki mikroposojil, ki jih lahko prejmejo preko Primorske hranilnice Vipave in Slovenskega podjetniškega sklada. Podjetjem vseh velikosti pa so neposredno preko SID banke na volja sredstva za raziskave, razvoj in inovacije (RRI).
8. Preko Sklada skladov so tudi v drugem valu iz virov evropske kohezijske politike na voljo še sredstva za raziskave, razvoj in inovacije, ki jih lahko zagonska podjetja, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in zadruge, prejmejo preko Sberbank, Gorenjske banke in neposredno preko SID banke.
9. SID banka še naprej nudi prvovrstne, brezpogojne ter brezplačne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja, in jih lahko za naložbe in tekoče poslovanje koristijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), zavodi in zadruge preko sodelujočih finančnih institucij (NLB, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava). Podjetja lahko na ta način izboljšajo svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejmejo ugodnejše pogoje zadolževanja, saj je SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila kar 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Z razpoložljivo jamstveno kvoto 61 milijonov EUR, bo v več tranšah EKP sredstev skupaj s sredstvi sodelujočih finančnih institucij na voljo najmanj 100 milijonov evrov posojil, od tega je na voljo še 85 milijonov evrov.
10. SID banka nadaljuje izvajanje tudi drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb ter financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti itd., ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov, Sklada skladov SID banke, neposrednega financiranja ter financiranja preko poslovnih bank, ki so vezane na potrebe gospodarstva, interventnosti (proticiklične vloge banke) ter razvojnih priložnosti za naslednje obdobje.  Prav tako pa z namenom omilitve vpliva COVID-19 na gospodarstvo, v sodelovanju z ministrstvi, pripravljamo tudi nove ukrepe in finančne instrumente, ki bodo olajšali izhod iz krize oziroma prispevali k hitrejšemu ponovnemu zagonu slovenskega gospodarstva.
Več informacij: financiranje@sid.si ali po telefonu: 01/2007 480, 01/2007 514

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine