Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Nameravana firma

 

Zakon o gospodarskih družbah v 22. členu določa, da lahko vsakdo zahteva, da registrski organ vpiše firmo (ime družbe) v register, ne da bi bila hkrati ustanovljena družba – govorimo o t.i. nameravani firmi. Vpis nameravane firme pa bodočih družbenikov oz. ustanoviteljev ne zavezuje, da morajo dejansko ustanoviti družbo – čemu je torej primarno namenjena nameravana firma?

Na kratko bi lahko rekli, da je nameravana firma namenjena predvsem t.i. “rezervaciji imena družbe.” Ime družbe je torej zelo pomemben razlikovalni element med različnimi poslovnimi subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Poslovni register vsebuje podatke o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost ter o njihovih podružnicah, podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe ter drugih delih poslovnih subjektov.

Pri uporabi prvega odstavka 21. člena ZGD-1 (firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb) ima torej prednost tista družba, katere firma je bila prej vpisana v sodni register.

Kakšen je postopek vpisa nameravane firme?

Postopek vpisa nameravane firme je razmeroma preprost – potrebno je vložiti Predlog za vpis nameravane firme, ki mora vsebovati:

-podatke o družbeniku (ime in priimek, EMŠO),
-popolno ime družbe (npr. ABC, trgovina in storitve, d.o.o.),
-kratko ime družbe (npr. ABC, d.o.o.),
-naslov, kamor lahko registrsko sodišče pošlje sklep.

Registrski organ v nekaj dneh na naslov, ki so ga bodoči družbeniki navedli ob oddaji predloga za vpis nameravane firme pošlje sklep. V kolikor registrsko sodišče izda negativni sklep pomeni, da že obstajajo razlogi, ki ne dopuščajo registracije predlaganega imena podjetja. V primeru pozitivnega sklepa pa se nameravana firma vpiše v register.

Kot smo omenili že uvodoma je torej ime družbe pomemben razlikovalni element med vsemi vpisanimi subjekti v Poslovnem registru in da v primeru, ko v registru že obstaja subjekt s predlaganim imenom, registrsko sodišče predlog zavrne. Ob tem poudarjamo še, da lahko sodišče predlog zavrne tudi, če ta vsebuje ime, ki zgolj fonetično zveni podobno kot se imenuje že predhodno vpisana družba (npr. VODEB, d.o.o./VODEP, d.o.o.). V takšnih primerih se v praksi velikokrat zgolj doda dodatna sestavina imenu (npr. VODEP KONSTRUKCIJE, d.o.o., VODEP GLOBAL, d.o.o. itd.).

Predlog za vpis nameravane firme je torej smiselno vložiti predvsem v primeru, ko obstaja povečana možnost, da je v Poslovnem registru že vpisana družba s podobnim imenom oz. v primeru, ko bodo bodoči ustanovitelji še nekoliko počakali s postopkom ustanovitve, ime pa imajo medtem že izbrano – t.i. “rezervacija oz. zaščita imena.” Kontrolo fantazijskega oz. domišljijskega imena lahko sicer bodoči podjetniki preverijo na naslednji povezavi.

Poudarjamo tudi, da ima nameravana firma vse značilnosti firme za katero veljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, registrsko sodišče bo torej izdalo zavrnilni sklep tudi v primeru ko predlagano ime nasprotuje zakonu ali morali, vsebuje znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali vsebujejo oz. posnemajo uradne znake.

Naj omenimo še, da pa je pri samostojnih podjetnikih glavni razlikovalni element ime in priimek posameznega podjetnika, kar pomeni, da lahko imajo različni podjetniki enako ime oz. opravljajo enako dejavnost (v takšnem primeru je potrebno preveriti davčno številko podjetnika oz. poslovni naslov).

Kako dolgo traja pravno varstvo nameravane firme?

Pravno varstvo nameravane firme je časovno omejeno in preneha z iztekom enega leta od vpisa nameravane firme v sodni register. Torej, če osebe, ki so predlagale vpis nameravane firme, v tem roku ne vložijo predloga za vpis ustanovitve družbe s takšno firmo, registrsko sodišče nameravano firmo oz. vpis nameravane firme izbriše iz sodnega registra po uradni dolžnosti.

Za SPOT Svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Primož Mirkac, podjetniški svetovalec
Slovenj Gradec, 17.11.2021

Povzeto po:

SPOT PORTAL: Dostopno dne 17.11.2021:
https://evem.gov.si/evem_static/doc/navodila/eVEM_1del%20_januar_2008_.pdf
AJPES: Dostopno dne 17.11.2021:
https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine