Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2022–2027

Namen razpisa je izbira in imenovanje gospodarskega subjekta (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka tobačnih izdelkov in na ravni agregirane embalaže tobačnih izdelkov ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 7), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 252 z dne 8. 10. 2018, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2018/574/EU).
Izdajatelj, ki bo izbran in imenovan v postopku javnega razpisa, mora izpolnjevati vse pogoje in merila, navedena v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni uredbi 2018/574/EU. Imenovani izdajatelj bo, skladno z drugim odstavkom 1. točke 4. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU
in 7. člena Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 104/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba Vlade RS), izdajal identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji. Ocenjeno število ustvarjenih in izdanih posebnih identifikacijskih oznak na letnem nivoju je 175 milijonov,1 poleg tega bo potrebno ustvariti in izdati še približno 6.000 identifikacijskih kod gospodarskih subjektov in objektov v prvem letu trajanja pogodbe in še približno 700 identifikacijskih kod gospodarskih subjektov in objektov na letnem nivoju za vsako nadaljnje leto trajanja pogodbe.2 Ker v Sloveniji nimamo proizvodnje tobačnih izdelkov, ne pričakujemo, da bo potrebno izdajati identifikacijske kode strojev. Če se stanje v prihodnjih letih spremeni, bo izbrani izdajatelj identifikacijskih oznak ustvarjal in izdajal tudi identifikacijske kode strojev.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022020.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine