Ostali razpisi

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu

I. Predmet javnega razpisa: predmet pogodbe je podelitev javnega pooblastila za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu za obdobje petih let od 1. maja 2023 do 30. aprila 2028.

II. Opis izvedbe javnega pooblastila

1. Ministrstvo pripravi letno podnebno poročilo o stanju v kmetijstvu. Navedena naloga se izvaja kot javno pooblastilo.

2. Pravna podlaga za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu je 13.a člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za pripravo podnebnega
poročila o stanju v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 14/23).

3. Poročilo vključuje prikaz stanja in aktivnosti na področju prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja podnebnih sprememb, s poudarkom na področju rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva in emisij toplogrednih plinov in amonijaka ter drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu. Prav tako vključuje prikaz stanja kmetijskih tal, rabe in porabe gnojil v kmetijstvu ter stanja na področju trajnostne rabe energije in obnovljivih virov energije v kmetijstvu in povezane vsebine.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine