Ostali razpisi

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2023

Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.

Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega javnega razpisa.

Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Prijavitelj javnega razpisa:

Socialna zbornica Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine