Ostali razpisi

Ministrstvo za javno upravo objavlja spremembo Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

Sprememba se nanaša na prvi odstavek 9.2. točke besedila razpisa, kjer se spremeni drugi rok za oddajo vlog: »Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti
ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:
– 14. 5. 2021 do 12. ure,
– 22. 10. 2021 do 12. ure.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za javno upravo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine