Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A – AGRO INVEST, št. 3301- 1/2022-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022 ter št. 11/23 z dne 27. 1. 2023, in
sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo v 1. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 19. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine