Ostali razpisi

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6. 2021, 135/21 z dne 27. 8. 2021, 163/21 z dne 15. 10.

2021 ter 189/21 z dne 3. 12. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
doda 9. rok, in sicer kot sledi:
9. rok: 14. 3. 2022.
II. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju 4.2 »Obravnava vloge« javnega razpisa se v šestem odstavku spremeni 1. točka, ki se sedaj glasi:
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022015.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine