Novice, Razpisi

Povabilo k oddaji ponudb za izbor zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev usposabljanja v projektu PONI Koroška 2023-28

Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. (v nadaljevanju RRA Koroška) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe / prijave za vpis v bazo izvajalcev usposabljanj in izobraževanj (predavanja, delavnice) v okviru aktivnosti, ki bodo izvajane tekom projekta Podjetno nad izzive – PONI Koroška 2023-28 (v nadaljevanju PONI Koroška 2023-28).

1. PREDMET POVABILA K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudb je namenjeno izboru zunanjih izvajalcev za izvedbo storitev usposabljanja (pod CPV kodo 80500000-9_Storitve usposabljanja in ostale primerne kode za storitve na področju izobraževanja) s področja podjetniških znanj in veščin v okviru projekta PONI Koroška 2023-28.

Naročnik RRA Koroška izvaja postopek oddaje javnega naročila v skladu z 2. odst. 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) kot evidenčno javno naročilo, z upoštevanjem 3. alineje 1. a) odstavka 21. člena ZJN-3 in 1. odst. 97. člena ZJN-3.

Naročnik pri pripravi in izpeljavi evidenčnega postopka in povabila k oddaji ponudb za izbor zunanjih izvajalcev za izvedbo storitev usposabljanja upošteva načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti.

Gre za naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, Storitve na področju izobraževanja.

Torej gre za predmet naročanja, za storitve, ki so zajete pod CPV kodami:

80500000-9    Storitve usposabljanja
80510000-2    Storitve specialističnega usposabljanja
80521000-2    Storitve, povezane s programi usposabljanja
80522000-9    Izobraževalni seminarji
80530000-8    Storitve poklicnega usposabljanja
80531200-7    Storitve strokovnega usposabljanja
80532000-2    Storitve poslovodnega usposabljanja
80533000-9    Storitve uvajanja v delo z računalnikom in usposabljanja za delo z njim
80533100-0    Storitve računalniškega usposabljanja

Namen projekta PONI Koroška 2023-28 je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. V obdobju 2023 – 2028 bo v projekt vključenih 106 potencialnih podjetnikov.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi skupini 10 ali 11 udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovimo podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Program je vsebinsko sestavljen tako, da so udeleženci v 4 mesecih vključitve poleg strokovne pomoči mentorjev, deležni tudi dodatnega usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev. S tem prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni model in poslovni načrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.

Sama oddaja ponudbe oz. vpis v bazo, ponudniku/izvajalcu usposabljanj še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI Koroška 2023-28. Ponudnik/izvajalec usposabljanj pa je v bazo vpisan do preklica oz. do konca trajanja projekta. Vsi neizbrani ponudniki, ki so oddali ponudbo, bodo o preklicu povabila k oddaji ponudb obveščeni v roku 30-ih dneh po preklicu povabila.

 

2. IZOBRAŽEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA

Zunanje izvajalce iščemo za izvedbo izobraževanj iz naslednjih področij:

 • Osnove podjetništva
 • Oblikovanje in razvoj poslovnih idej
 • Poslovno modeliranje
 • Teambuilding s poudarkom na spoznavanju močnih in šibkih področij posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip
 • Raziskava trga
 • Prodaja in trženje s poudarkom na digitalnem marketingu
 • Celostna grafična podoba
 • Priprava poslovnega načrta
 • Poslovne funkcije
 • Organizacija časa in uporaba spletnih pripomočkov za izboljšanje produktivnosti
 • Komuniciranje, javno nastopanje in pogajanja
 • Osnove računovodstva, davkov in finančnega dela poslovnega načrta
 • Postopki za ustanovitev podjetja
 • Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju
 • Osnove gospodarskega prava
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju podjetja
 • Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja)
 • Socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov
 • Načela DNSH (Do No Significant Harm) – kot npr. krožno gospodarstvo trajnostna uporaba surovin in energije, varstvo okolja, trajnostna mobilnost
 • S5 – strategije pametne specializacije, v povezavi z razvojnimi specializacijami regije
 • Varstvo enakih možnosti in človekovih pravic

 

Ponudnik lahko izvede vsebine z več področij, enega področja ali dela posameznega področja. Podrobnejša opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega usposabljanja ter terminski plan se prilagodijo potrebam in (pred)znanju udeležencev posamezne skupine in se dogovorijo z RRA Koroška pred izvedbo. Število ur usposabljanja za posamezno področje se lahko spreminja glede na potrebe usposabljanja in se giblje od 6 do 20 ur usposabljanja (praviloma v obliki delavnic). Naveden obseg števila ur velja za udeležence ene skupine, skupin pa bo predvidoma 10 s po 10 ali 11 udeležencev.

Zunanje izvajalce za posamezna navedena področja bo RRA Koroška izbrala na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Izobraževanja bodo potekala večinoma v dopoldanskem času v prostorih RRA Koroška (Meža 10, Dravograd) in predavalnici v MPIK Ozare (Ozare 19, Slovenj Gradec). Usposabljanja bodo skupinska, po potrebi pa tudi posamična, glede na potrebe udeležencev usposabljanja.

 

3. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranimi izvajalci bo RRA Koroška sklenila avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naročilnice. Cena na uro izvedbe usposabljanja je predmet posamične ponudbe, a ne sme preseči 65 EUR bruto (z vklj. DDV) na uro.

V pogodbi/naročilnici bo opredeljeno: predmet usposabljanja in število ur, ki jih bo izvajalec usposabljanja izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Po končani izvedbi izvajalec za vsako skupino predloži poročilo o izvedenem delu in pripravljeno delovno gradivo za udeležence (PPTX predstavitev, PDF predstavitev, morebitno dodatno gradivo, ipd.).

Zunanji izvajalec z oddajo prijave za vpis sprejema pogoje tega povabila k oddaji ponudbe.

 

4. PRIJAVA:

Za prijavo/ponudbo na povabilo k oddaji ponudb, si ponudniki naložijo spodnji obrazec (v PDF ali WORD obliki), ga v celoti izpolnijo in pošljejo na naslov poni@rra-koroska.si.
Prva izobraževanja se bodo predvidoma pričela v začetku decembra 2023.

 

 

Na isti naslov pošljejo tudi izpolnjeno spodnje soglasje za strinjanje s pogoji povabila k oddaji ponudbe in za obdelavo osebnih podatkov ponudniki:

 

Iz prijave bodo razvidni naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja/ponudnika,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje izvajanja usposabljanja,
 • kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta),
 • predmet prijave (sklopi, za katere prijavitelj oddaja prijavo),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim DDV) za izvedeno uro izobraževanja (ki pa ne sme preseči cene 65 € bruto (z. vklj. DDV) na uro).

 

Z izpolnitvijo obrazca in oddajo ponudbe prijavitelji potrjujejo, da so seznanjeni s tem, da bodo navedeni podatki skladno z zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta PONI Koroška 2023-28. Hkrati soglašajo s tem, da so ti podatki za namene spremljanja in poročanja v okviru javnega razpisa posredovani Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

 

5. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredni kontaktni osebi sta Boris Skudnik (05 9085 193; boris.skudnik@rra-koroska.si) in Mirjam Ocepek (05 9085 187; mirjam.ocepek@rra-koroska.si).

 

6. POGOJI POVABILA K ODDAJI PONUDBE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana ponudba zainteresiranim ponudnikom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima RRA Koroška do ponudnikov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani ponudniki pa na podlagi oddane ponudbezoper RRA Koroška nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

RRA Koroška si pridržuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI Koroška 2023-28, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen zgoraj). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v ponudbi odgovarja zainteresirani ponudnik kazensko in materialno.

 

Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga lahko umestimo pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).
Projekt je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine