Novice

SPOT svetovanje Koroška: PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2021

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2021 višji, v januarju 2021 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2021 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.
Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo skladno Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pavšalni prispevki so odvisni od bruto plače za oktober 2020, ki je znašala 1.821,44 evra (PP). Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključeni na podlagi te dejavnosti, ampak na drugi podlagi (najbolj pogosto na podlagi delovnega razmerja) se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. V praksi jih imenujemo popoldanski s.p.
Takšne osebe so sicer zavarovane po osnovni podlagi in tam plačujejo socialne prispevke. Vendar tudi tukaj morajo plačevati določene prispevke. Namreč te osebe so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Iz tega naslova osebe plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki se poravnajo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer na način:
Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v višini 0,53% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. Ker je v mesecu oktobru 2020 povprečna plača bila 1.821,44€, je znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2021 v višini 9,65 €.
Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova. Se določi v višini 25% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. In sicer je stopnja 6,36%. Ker je povprečna plača v oktobru 2020 bila 1.821,44, znesek izračunamo 1.821,44 x 25% x 6,36%.Znesek pavšalnega zneska je 28,96 €.
Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Sklep, ki je bil objavljen konec marca 2020, velja do marca letošnjega leta (pokriva obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega leta).
Za leto 2021 še ni objavljen novi Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (znan bo predvidoma konec marca 2021 in bo začel veljati 1. aprila 2021), velja lanskoletni. Zato je znesek prispevka 36,56 €.
V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek PIZ prispevka.
Preglednica pavšalnih prispevkov (veljavnost prvo trimesečje 2021):
Naziv prispevkajanuarfebruarmarecapril do december
Prispevek za PIZ36,5636,5636,56novo
Prispevek za ZZ9,659,659,659,65
28,9628,9628,9628,96
Skupaj ZZ38,6138,6138,6138,61
SKUPAJ PIZ in ZZ75,1775,1775,17novo
Prispevki se nakažejo na:
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
TRR:   SI56 0110 0888 3000 073      SKLIC: 19    Davčna številka – 45004         ZNESEK: 38,61 € (9,65€ + 28,96€)
PIZ – zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
TRR:  SI56 0110 0888 2000 003       SKLIC: 19    Davčna številka – 44008         ZNESEK:  36,56 € (sprememba marec 2021)
Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če v sistem eDavki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Spreminja se tudi višina pavšalnega prispevka za zavarovanje na poškodbe pri delu in poklicno bolezen:
  • učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;
  • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij;
  • osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.
V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju se oseba, ki je zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prijavi v zavarovanje z obrazcem M12 (Obrazec M-12), mesečni prispevek znaša 5,46 € (od januarja 2021 dalje; 0,3% povprečne plače za oktober preteklega leta, povprečna bruto plača za oktober 2020 znaša 1.821,44 EUR = PP), podjetje mora oddajati mesečno REK-2 obrazec preko e-davkov.
Pavšalni prispevki 2021 in prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku, več tukaj: 2021.
Za SPOT svetovanje Koroška
Veronika Zupanc, podjetniška svetovalka
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Slovenj Gradec, 13. 01. 2021
Viri:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine