Ostali razpisi

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)

Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja organ upravljanja. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik za upravičence, predlogo izjave o projektu, predlogo izjave projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju, vzorec sporazuma o partnerstvu ter Interreg program Slovenija-Madžarska (IP SI-HU), je na voljo na spletni strani www.si-hu.eu.

Interreg program Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Predmet javnega razpisa za predložitev projektov IP SI-HU se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:

je prispevati k dejavni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:
Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija – Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja
Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu – Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija – Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. splošnih ciljev projekta, specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-HU dokumenta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

Več: www.si-hu.eu

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine