Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve1 ali razširitve2 ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni
predmet tega javnega razpisa. Predmet javnega razpisa tudi ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za razširitev/dograditev ekonomsko poslovne cone.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilji javnega razpisa so:
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP),
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko-poslovno infrastrukturo,
– površina urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone (v ha).

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko-poslovne cone v roku treh let od zaključka operacije/povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih,
– zasedenost površin urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi.
Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa 3 leta po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo enkrat letno spremljalo z letnim poročilom in s poročanjem v informacijskem sistemu v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020. Ministrstvo bo kazalnike učinka in rezultata spremljalo še 5 let po zaključku operacije. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo upravičence zavezalo v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

Prijavitelj razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine