Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

Javni razpis delno financira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in 7. prednostne naloge
»Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.12 »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki« PEKP 2021–2027.

Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja. Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

1 Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Ciljne skupine, ki jih v okviru tega javnega razpisa obravnavamo kot ranljive skupine, so navedene v poglavju 5 tega javnega razpisa.

Opredelitev VGC+: VGC+ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže ter opolnomočenju ranljivih skupin. Preventivni programi VGC+ vključujejo izobraževalne, medkulturne, medgeneracijske in druge dejavnosti, podrobneje predstavljene v poglavju 4 tega javnega razpisa.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024022.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine