Ostali razpisi

Obvestilo o najavi odprtja 2 javnih razpisov iz Operativnega Programa Evropskega Sklada za Pomorstvo in Ribištvo 2014–2020

Predmet javnih razpisov
Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21 in 49/22) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo dveh javnih razpisov, in sicer za ukrepe:
– Produktivne naložbe v klasično akvakulturo in
– Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Skupna razpoložljiva višina sredstev
Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov za naložbo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
Za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo bo namenjeno 132.000 eurov nepovratnih sredstev in za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 99.264 eurov.
Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.
Obdobje upravičenosti: ministrstvo bo z nepovratnimi sredstvi sofinanciralo le upravičene stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.
Upravičenci: upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, oziroma
predelave rib.
Dodatne informacije: javni razpisi in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022067.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine