Ostali razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P2 2024

Sprememba:
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 18 z dne 1. 3. 2024, Ob-1556/24. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)« na podlagi uvodnih določb:

Štiriindvajseta in trideseta alineja se v celoti nadomestita z:
– Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023);
– Priglašene sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. priglasitve: M001-2632616-2024 z dne 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030), oziroma na podlagi vsakokrat veljavne sheme de minimis pomoči.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Deseta točka se v celoti nadomesti z: 10. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 2023/2831 ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na
sledeče izključene sektorje:
– primarna proizvodnja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013;

– predelava in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Prvi odstavek se v celoti nadomesti z: Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. priglasitve: M001-2632616-2024 z dne 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030), oziroma na podlagi vsakokrat veljavne sheme de minimis pomoči.

Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine