Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture

C – Komunalna podjetja in javne ustanove, št. 0301-1/2022-SRRS-5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60/22 z dne 6. 5. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2. »Posebni pogoji«, se spremeni del besedila v točki 2.2.2. Upravičene dejavnosti, in sicer se navedba glede neupravičene SKD dejavnosti »84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost« po novem glasi:

– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost (razen dejavnosti 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah),
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine