Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava-po pravilih državnih pomoči«, se besedilo točke 1. pri Pogojih po podprogramu A1.1 javnega razpisa spremeni in se po novem glasi kot sledi:
»1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine