Ostali razpisi

Sprememba 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

1. V 7. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/21 in 67/22 v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:«, besedilo »13. julija« nadomesti z besedilom »3. avgusta«.

2. V poglavju z naslovom »6. Upravičeni in neupravičeni stroški« se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Vloge na javni razpis, vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se
lahko na podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine