Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (v nadaljevanju: javni razpis):
V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »za prvo (1.) odpiranje vlog
je rok za oddajo vlog najkasneje dne 6. 5. 2022«. V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na spletnih straneh MGRT najkasneje do dne 18. 3. 2022. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v spletni aplikaciji
oddane do vključno dne 6. 5. 2022 (prvi rok) oziroma dne 19. 5. 2023 (drugi rok). Vloga se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po oddaji vloge popravki niso možni.«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022052.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine