Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025«

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106, Ob-2819/22) se:
1. Pravne podlage se spremenijo tako, da se za zadnjo alinejo namesto ».« doda »,« in se dodajo alineje, ki se glasijo:
»– Sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis (št. priglasitve: M001- 2632616-2024, datum potrditve sheme: 6. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030),
– Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831),
– Programa ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 z dne 8. 3. 2024.«
2. Točka 6.2. Posebni pogoji za Fazo A se spremeni tako, da se v opombi št. 13 besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
»Omejitev višine pomoči je podrobneje opredeljena v točki 10.3. javnega razpisa.«
3. Točka 6.3. Posebni pogoji za Fazo B se spremeni tako, da se v opombi št. 16 besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:
»Omejitev višine pomoči je podrobneje opredeljena v točki 10.3. javnega razpisa.«

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine