Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2024

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2024 (JR SPK 2024) (Uradni list RS, št. 131/23 z dne 22. 12. 2023), se točka 1. Pravna podlaga spremeni tako, da se po novem glasi:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU in 76/23), Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23
– ZIPRS2425), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakon ospodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21, 29/22 in 65/23), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015 z vsemi pripadajočimi dopolnitvami in podaljšanji), Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19), Program dela in Finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije za leti 2023 in 2024 – prečiščeno besedilo št. 1, ki ga je sprejel Svet agencije na 46. redni seji, dne 16. 6. 2023 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podalo soglasje dne 29. 6. 2023,
št. 302-31/2022/20, Pogodba št. C2130-20-080010 o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij s pripadajočimi dodatki.

Spremeni se tudi točka 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje v enajstem odstavku tako, da se po novem glasi: Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGTŠ – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015 z vsemi pripadajočimi dopolnitvami in podaljšanji) in v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020).
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024002.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine