Ostali razpisi

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev.

Več informacij o energetskem pogodbeništvu je na voljo na spletni strani Eko sklada. Informativni seznam ponudnikov energetskih storitev oziroma pogodbenikov se nahaja na spletni strani https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/esco-ponudniki/.

Seznam je informativne narave. Etažni lastniki lahko izberejo tudi pogodbenika, ki ni na navedenem seznamu. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj trideset odstotkov (30%) upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani
pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024044.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine