Ostali razpisi

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

Predmet javnega razpisa za predložitev vlog IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija
– Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
– Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja
Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija
– Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.
Podroben opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-HR. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.
V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

Več: www.si-hr.eu

https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023034.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine