Ostali razpisi

Popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

Popravek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/21 dne 28. 5. 2021, z naslednjo vsebino: V poglavju 11. Obdobje upravičenosti stroškov, se tretji odstavek popravi, tako da se glasi:
»V kolikor prejemnik sredstev najkasneje do 31. 10. 2023 ne pridobi uporabnega dovoljenja oziroma zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, je dolžan prejeta sredstva vrniti.«.
V poglavju 14. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu, se četrta alineja, popravi tako, da se glasi:
»– bo pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 najkasneje do 31. 10. 2023«.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine